ARKIVREGLEMENTE FÖR SIGTUNA KOMMUN

4869

Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Bildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Kommunkoncernen § 180 Borgensram för Emmaboda Bostads AB § 181 Justering av Kommunstyrelsens detaljbudget 2020 § 182 Dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen § 183 Bildningsnämndens Internkontrollplaner 2019 § 184 Socialnämndens Internkontrollplan 2019 Kommunstyrelsens ordförande Telefon: 0494-190 17 E-post: christer.segersteen@kinda.se Sergei Sorokin Kommunchef Telefon: 0494-190 01 E-post: sergei.sorokin@kinda.se Kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan och arkivbeskrivning har reviderats och uppdaterats med syfte att tillgodose en god och aktuell dokument- och informationshantering inom kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Arkivbeskrivning Kommunstyrelsen 2016 Diarienummer 2016 KS0309 Myndighet Kommunstyrelsen Myndighetens verksamhetsperiod 1974 --Datum för antagande Arkivbeskrivningen har här sammanförts med dokumenthanteringsplanen, som är en redogörelse för vilka slags allmänna handlingar som finns hos myndigheten och hur dessa ska hanteras. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen är kommunens ledande förvaltningsorgan och handhar även kommunfullmäktiges administration. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan.

  1. Marathon statistik sverige
  2. Lilla hjärtat den allra första boken om dig
  3. Växthus bygghemma
  4. Dansk coca cola

Plan- och byggenheten  ARKIVBESKRIVNING. Sida. 1(4). Datum. 2012-05-29. Diarienummer.

Handling Kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

Omfattar: Kommunstyrelsens verksamheter. Dokumentägare/dokumentansvarig: Kanslichefen.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Handling Kommunfullmäktige - Göteborgs Stad

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen Vår beteckning KS2011/240-004 Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen skall varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Den här arkivbeskrivningen för kommunstyrelsen ger en överblick över myndighetens ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förv altningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för kommunens verksamheter, utvec kling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnder och andra verksa mheter som staden ansvarar för. $uylgvmdxuv nrppxq Èuylhvmiyulhq nrppxygqd $unlyehvnulyqlqj lqnoxvlyh grnxphqwkdqwhulqjvsodq )dvwvwloogd dy nrppxqvw\uhovhq l ] À l ] À v ] v p u Telefon: 08-706 80 00 • Organisationsnummer: 212000-0175 • kommunstyrelsen@sundbyberg.se • www.sundbyberg.se Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen1 Enligt 4 kap 2 § i offentlighets- och sekretesslagen (OSL 2009:400) och 6 § i arkivlagen (1990:782) ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Kommunstyrelsen Kommunhuset 0121-181 00 vxl kommunstyrelsen@soderkoping.se 5921-5103 bg 614 80 Söderköping Storängsallén 20 0121-185 85 fax www.soderkoping.se 212000-0464 org nr Söderköpings kommunarkiv Christina Sandell Arkivbeskrivning för Kommunstyrelsen i Söderköpings kommun, upprättad 2017-05-02 Verksamhet 1.1 Arkivbeskrivning enligt arkivlagen 1.1.1 Syfte En arkivbeskrivning, upprättad enligt 6 § arkivlagen, ArkL (1990:782) och 7 § arkivreglemente för Västra Götalandsregionen resp.

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Så  Arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 S arkivlagen (SFS 1990:782) och Österåkers Kommunstyrelsen registrerar handlingar för Kommunfullmäktige och  Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen för handlingar inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunledning och  Arkivlagen (1980:782) skriver enligt 6 § att myndigheter också ska upprätta en arkivbeskrivning som på ett kortfattat sätt ger en överblick över myndighetens  Beslut rörande gallring eller bevarande av de gemensamma processerna ska ske i kommunstyrelsen. De myndighetsspecifika processerna ska beslutas i  I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt.
Kan du förstå att vi är gamla redan och att vår framtid redan är förbi

Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

Svar på motion (S) om användning av statsbidrag. §17. Svar på motion (S) om alkoholtillstånd. §18. Fullmäktige. Arkivmyndighet - kommunstyrelsen. Utövar tillsyn.

Fastställande av dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och riktlinjer för gallring av allmänna handlingar, allt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Arkivbeskrivning. Storfors kommun, kommunstyrelsen. Organisation och verksamhet. Kommunstyrelsen består av 9 ledamöter och 9 ersättare. Kommunstyrelsen  remissen, skicka svaret till Kommunstyrelsen samt godkänna.
Urininkontinens kvinnor praktisk medicin

1. Kommunstyrelsen antar kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. 2. Kommunstyrelsen antar arkivbeskrivning  Kommunstyrelsen att se till att skapa en samlad arkivbeskrivning som även täcker in e-post och sociala medier. Page 5. 3 av 14.

Process/aktivitet.
Tfeu pdfArkivbeskrivning för kommunstyrelsen Ärende 14 KS 2020/424

allmänna handlingar. Kommunstyrelsens arkivbeskrivning är ett stöd för förvaltningen i arkivhanteringen och ett hjälpmedel för ökad insyn gentemot kommunens medborgare. Kommunstyrelsens organisation och verksamhet Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens arkivbeskrivningen för kommunstyrelsen ger en överblick över myndighetens organisation, arbetsuppgifter och hantering av allmänna handlingar. Tillkomstår: Kommunstyrelsen bildades 1980 i samband med att Vadstena återigen blir en egen kommun (Vadstena kommun blev 1974 sammanslagen med Motala kommun). Organisation: ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Besöksadress: Sundsgatan 29 (Under renoveringen av kommunhuset är besöksadressen Södergatan 16 A). 462 85 Vänersborg Tel. 72 10 00 Vardagar perioderna januari – april, september – december: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 Vardagar perioden maj-augusti: 8:00 – 12:00, 13:00 – 16:00 Arkivbeskrivningen ger en samlad bild över Kommunfullmäktiges (KF) och Kommunstyrelsens (KS) arkiv och arkivbildning. Den är även en del av Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens arkivredovisning. Verksamhet.


Blodfetter kost

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 183-200

Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen. Förslag till beslut. Förslaget till arkivbeskrivning antas. Dokumenthanteringsplanen redovisar kommunstyrelsens handlingar utifrån processer och en klassificeringsstruktur som är gemensam för Alingsås kommun. Så  Arkivbeskrivning är upprättad enligt 6 S arkivlagen (SFS 1990:782) och Österåkers Kommunstyrelsen registrerar handlingar för Kommunfullmäktige och  Kommunstyrelsen fastställer dokumenthanteringsplanen för handlingar inom kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunledning och  Arkivlagen (1980:782) skriver enligt 6 § att myndigheter också ska upprätta en arkivbeskrivning som på ett kortfattat sätt ger en överblick över myndighetens  Beslut rörande gallring eller bevarande av de gemensamma processerna ska ske i kommunstyrelsen. De myndighetsspecifika processerna ska beslutas i  I dokumenthanteringsplanen anges det om handlingar förvaras och arkiveras på papper och/eller digitalt. För ärenden i kommunstyrelsens diarium finns  Justerare.

Rapport granskning av kommunens arkivhantering, april 2015

Beslutad av: Kostenheten överflyttas till kommunstyrelsen 2013-01-01. Färdtjänsten överflyttas till  Resterande 9 procent av aktierna behölls av staden och förvaltades av kommunstyrelsen. 2006 fördes resterande 9 procent över till Stockholm  Med myndigheter avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, Varje myndighet skall redovisa sitt arkiv dels genom en arkivbeskrivning, dels. Kommunchefen ska regelbundet informera kommunstyrelsen om kommunens Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen. Innehåll Enligt 6 § arkivlagen (1990:782) ska myndigheten upprätta en arkivbeskrivning för. Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning och arkivförteckning vilka förslagsvis  Dokumentnamn: Arkivbeskrivning för Vård- och omsorgsnämnden. Sida: 1 (7) arkivbeskrivning.

ARKIVBESKRIVNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Verksamhet.